Podmienky používania webstránky Fashionclub.sk

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom internetovej stránky www.fashionclub.sk (ďalej len Fashionclub) je spoločnosť BondIT ,s.r.o., Športová 196/27, 962 01 Zvolenská Slatina, IČO: 47 189 851, spoločnosť zapísaná v OR OS Banská Bystrica, vložka č. 24320/S (ďalej len “Prevádzkovateľ”). Všetok textový, obrazový a multimediálny obsah poskytovaný na internetovej stránke Fashionclub je chránený autorskými právami Prevádzkovateľa, autorov pôvodných materiálov a tretích strán na základe zmluvne upravených vzťahov s Prevádzkovateľom, alebo právami užívateľa, ktorý daný obsah v akejkoľvek forme vložil na internetovú stránku v súlade s týmito Podmienkami používania internetovej stránky.

Vek a registrácia

Na portáli sa môžu zaregistrovať iba osoby vo veku 16 rokov a viac. Táto veková hranica je schválená parlamentom Slovenskej republiky ako dolná hranica veku, pri ktorom sa človek môže zaregistrovať na internetovej stránke. V prípade pochybností o veku užívateľa, má právo Prevádzkovateľ vyžiadať si fotokópiu dokladu (napr. občiansky preukaz) kvôli overeniu veku alebo zrušiť priamo konto užívateľa. V prípade využívania niektorých služieb internetovej stránky Fashionclub je potrebná registrácia. Registrácia je bezplatná. Informovaný súhlas s týmito Podmienkami používania je neoddeliteľnou súčasťou registrácie. Aktivácia používateľského konta si vyžaduje platnú e-mailovú adresu kvôli zaslaniu potvrdzujúcej správy po registrácii, alebo zasielanie užívateľom vyžiadaných správ. E-mailová adresa musí byť unikátna a dá sa použiť iba pre jedno konto, iba jeden jediný krát. Neregistrovaný užívateľ pri svojej registrácii uvádza užívateľské meno, pod ktorým bude vystupovať na internetovej stránke Fashionclub. Po registrácii sa stáva registrovaným užívateľom tejto internetovej stránky a môže využívať aj služby dostupné len registrovaným užívateľom v súlade s týmito Podmienkami používania internetovej stránky. Užívateľ registráciou potvrdzuje, že uviedol a bude uvádzať pri používaní webstránky Fashionclub pravdivé informácie.

Osobné údaje

Ak užívateľ dobrovoľne o sebe zverejní ďalšie osobné nepovinné údaje, ako napríklad bydlisko, telefónne číslo, zdravotný stav, alebo iný osobný údaj, je si vopred vedomý, že tieto zverejnené údaje na tejto internetovej stránke sú prístupné všetkým užívateľom webstránky. Užívateľ súhlasí so spracúvaním poskytnutých osobných údajov za účelom prevádzkovania webstránky Fashionclub a to až do odvolania tohto súhlasu, minimálne však na dobu poskytovania služieb webstránky Fashionclub. Užívateľ môže kedykoľvek v budúcnosti vymazať svoje údaje, ktoré zverejnil ( u ktorých je to technicky možné), resp. požiadať o výmaz Prevádzkovateľa (celého profilu užívateľa). Užívateľ spolu s poskytnutím osobných údajov vyhlasuje, že si je vedomý svojich práv v zmysle Zákona, svoje osobné údaje poskytol Prevádzkovateľovi dobrovoľne a kedykoľvek môže písomne požiadať o skončenie ich spracovávania, a to bezplatne na adrese Prevádzkovateľa (kontaktné údaje uvedené na webstránke Fashionclub a v týchto podmienkach). Ochrana osobných údajov sa spravuje ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Užívateľ ako dotknutá osoba v zmysle zákona o ochrane osobných údajov má právo na základe písomnej alebo e-mailovej žiadosti vyžadovať od Prevádzkovateľa informácie o tom, či spracúva jeho osobné údaje v informačnom systéme, o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje, zoznam spracúvaných osobných údajov, opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov vedených v informačnom systéme Prevádzkovateľa, likvidáciu osobných údajov, ak účel spracúvania skončil, blokovanie jeho osobných údajov a ďalšie práva uvedené v § 28 ods. 1 Zákona č. 18/2018 z.z. o ochrane osobných údajov. Osobné údaje, ktoré Užívateľ poskytne, musia byť aktuálne a pravdivé podľa § 16 ods. 1 Zákona. Za ich nepravdivosť alebo neaktuálnosť zodpovedá užívateľ. V prípade zmeny poskytnutých osobných údajov je užívateľ povinný túto skutočnosť oznámiť Prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu. V prípade neaktuálnosti osobných údajov poskytnutých užívateľom, po splnení účelu, po uplatnení námietky užívateľom ako dotknutej osoby, po zániku konta na Fashionclub, budú osobné údaje užívateľa v súlade so zákonom zlikvidované.

Reklama

Prevádzkovateľ je oprávnený zobrazovať na stránkach Fashionclub reklamu. Na našich stránkach odkazujeme na služby a produkty tretích strán. Webstránky týchto tretích strán majú vlastné podmienky ochrany osobných údajov, obchodné a iné podmienky a sú nezávislé od našich. Z tohto dôvodu nenesieme žiadnu právnu zodpovednosť za obsah a aktivity týchto tretích strán.

Poskytovanie služieb

Prevádzkovateľ neručí za stopercentnú funkčnosť poskytovaných služieb tejto webstránky, ktoré sa poskytujú bez záruky. Vymáhanie akéhokoľvek nároku na úhradu prípadných škôd vyvolaných používaním Fashionclub je vylúčené.
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zásahy do Fashionclub a zmenu poskytovaných služieb, vrátane zmeny Podmienok používania, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia. Užívateľ používaním portálu aj po zmene podmienok automaticky súhlasí s týmito zmenami. Užívateľ je povinný oboznamovať sa s aktualizovanými Podmienkami používania (aspoň 2x ročne; dátum poslednej aktualizácie bude uvedený na konci textu týchto Podmienok používania webstránky Fashionclub).

Uverejňovanie príspevkov

Užívateľ môže po registrácii využívať služby Fashionclub, vrátane uverejňovania textu, fotiek, obrázkov a ďalšieho obsahu (ďalej len “obsah”), ktoré nie sú rozpore so zákonmi SR a podmienkami poskytovania služby. Užívateľ nesie zodpovednosť za všetok obsah, ktorý prostredníctvom Fashionclub zverejní.
Obsah pridaný užívateľom považuje Prevádzkovateľ za vlastníctvo užívateľa. Tento obsah bude Prevádzkovateľ využívať len na prevádzkovanie webstránky. Užívateľ súhlasí s tým, že obsah, ku ktorému nemá autorské práva alebo súhlas zákonného zástupcu, nebude zverejňovať na svojom profile, v rámci stránky Fashionclub.
Na Fashionclub je zakázané pridávať akýkoľvek obsah, ktorý porušuje platné zákony, najmä autorský zákon. Zakázané sú aj urážky, vulgarizmy, hanobenie rasy, národa či náboženstva, neplatená reklama, propagácia nelegálneho obsahu umiestneného na internete, poškodzovanie dobrého mena Prevádzkovateľa či spamovanie ostatných užívateľov obsahom nesúvisiacim s ich aktivitami v rámci Fashionclub.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia a bez predchádzajúceho upozornenia odstraňovať z FASHIONCLUB taký obsah, ktorý porušuje platné zákony Slovenskej republiky a Podmienky používania portálu. Za nevhodný obsah, ktorý je Prevádzkovateľ oprávnený kedykoľvek odstrániť, sa považuje obsah, ktorý je erotického charakteru; šíri nenávisť voči ľuďom či skupinám ľudí, obsahuje vulgárne či urážlivé pomenovania, či text, ktorý by mohol spôsobiť pohoršenie ,citovú ujmu, alebo škodu iným Používateľom a tretím stranám; propaguje iné webstránky (obsahuje obsah propagovaných webstránok a linky na tieto propagované webstránky); propaguje komerčné aktivity seba alebo tretích osôb; využíva služby portálu na svoju zárobkovú činnosť, bez predchádzajúcej písomnej dohody s Prevádzkovateľom; alebo akýkoľvek iný obsah, ktorý považuje za nevhodný, alebo nepublikovateľný z iných dôvodov. Prevádzkovateľ si takto vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia a bez predchádzajúceho upozornenia blokovať alebo zrušiť prístup k službám FASHIONCLUB tým užívateľom, ktorí porušili podmienky a pravidlá používania alebo platné zákony v Slovenskej republike. Blokovaný Užívateľ stráca prístup k správe svojho konta a jeho obsahu. Pri opätovnej registrácii užívateľa, ktorý publikoval nevhodný obsah, má prevádzkovateľ právo opäť zrušiť a blokovať konto užívateľa. Prevádzkovateľ je taktiež oprávnený rozhodnúť o vymazaní registrácie užívateľa, ktorý sa neprihlásil dlhšie ako 12 mesiacov.

Podmienky aktualizované vo Zvolenskej Slatine dňa 17.7.2018

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.